Implantation therapy of perinatal encephalopathies.

LESNY I, VOJTA V, JANDA V.

Prakt Lek. 1955 Feb 20;35(4):83-4.